Programy naukowe

Kalkulator rokowania chorych z niewydolnością serca. Przygotowany we współpracy z Działem Nauki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz III Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii SUM, SCCS w Zabrzu.


Celem programu jest rejestracja istniejących praktyk stosowania tlenu w leczeniu noworodków z niewydolnością oddychania wymagających wsparcia oddechowego inwazyjnego lub nieinwazyjnego z użyciem respiratora AVEA CLiO2, a także poznanie wyników ich leczenia.
Badanie ma charakter badania prospektywnego, przekrojowego. W badaniu zostanie zarejestrowany każdy noworodek z niewydolnością oddychania wymagający wsparcia oddechowego metodą inwazyjną lub nieinwazyjną, w którego leczeniu będzie używany respirator AVEA z automatyczną regulacją podaży tlenu (CLiO2). Badane będzie przeżycie leczonych pacjentów oraz wystąpienie tzw. złych wyników leczenia tj. retinopatii wcześniaczej (w tym konieczności laseroterapii), dysplazji oskrzelowo-płucnej, krwawień śródczaszkowych oraz występowanie drożnego przewodu tętniczego istotnego hemodynamicznie, z zaznaczeniem rodzaju wdrożonego leczenia. Oczekujemy, że badanie wykaże stopień zróżnicowania terapii pod względem stosowanych stężeń tlenu i zakresów SpO2 między poszczególnymi ośrodkami badania.
Wyniki obserwacji mogą przyczynić się do opracowania algorytmu bezpiecznego stosowania tlenu w niewydolności oddechowej u noworodków, które wymagają wsparcia oddechowego.


Pilotażowy program nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków z wykorzystaniem terapii "wysoko-przepływowej" (HFNC) został uruchomiony w roku 2016. Dane dotyczące prowadzenia tej terapii z zastosowaniem sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy są zbierane i analizowane we współpracy z Zakładem Biostatystyki ŚUM w celu optymalizacji i przygotowania kolejnych etapów programu HFNC. W chwili obecnej uczestniczy w nim 31 oddziałów neonatologicznych.


Program nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków (Infant Flow) ma na celu ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków, która w wielu przypadkach jest przyczyną ostrych powikłań płucnych objawiających się jako zespoły ucieczki powietrza (AL), co w konsekwencji daje zwiększoną śmiertelność i wzrost wylewów wewnątrzczaszkowych. Drugim poważnym powikłaniem wentylacji mechanicznej jest przewlekła choroba płuc (CLD). Program wystartował w 2003 roku, od 2006 roku Zakład Biostatystyki odpowiada za gromadzenie danych w tym projekcie. W chwili obecnej w programie Infant Flow uczestniczą 162 szpitalne oddziały neonatologiczne.

Program wspierany jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.


HFO

HFOV (High Frequency Oscillatory Ventilation) - wentylacja oscylacyjna charakteryzuje się wysoką częstością oddechu od 3,5 do 15Hz (od 210 do 900 oddechów/min), przy zastosowaniu małych wdechowych objętości oddechowych (VT). Stosowana u noworodków, gdy metody nieinwazyjnego wspomagania oddechu są nieskuteczne. Program wystartował w 2010 roku. Zakład Biostatystyki uczestniczy w nim od samego początku, naszym zadaniem jest gromadzenie danych. W programie uczestniczy obecnie 31 szpitalnych oddziałów neonatologicznych.

Program wspierany jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.


 

Deklaracja dostępności